Vedtægter for Mølholm Sognehus

Mål:

 1. Mølholm Sognehus skal være et samlingssted for kirkeligt og folkeligt liv i Mølholm Sogn.

Ledelse:

 1. Mølholm Sognehus hører under Mølholm Kirke, og Mølholm menighedsråd er ansvarlig for driften.
 1. Eventuelle klager eller ønsker der vedrører sognehusets drift eller brug, skal rettes til kirkeværgen.

Daglig drift:

 1. Kirketjeneren fører det daglige tilsyn med sognehuset, udfører almindelig vedligeholdelse, rengøring og klargøring (borde, stole, varme, ventilation, m.m.) til konfirmandundervisning, møder, og arrangementer, forestået af præsterne og/eller menighedsrådet.
  Ved arrangementer herudover, kan der mod betaling, opstilles borde og stole efter lejerens særlige ønske. Foldedøre i salen må alene betjenes af kirketjeneren.

 1. Kirkekontoret (kordegnen) står for reservering og udlejning. Kordegnen har ansvaret for, at lejeren gøres bekendt med husordenen og udlevering af nøgler.

Sognehusets brug:

 1. Sognehusets primære funktion er at være ramme om konfirmandundervisning.
  Denne kan derfor ikke vige for andre arrangementer.
 1. Derudover kan sognehuset bruges til andre arrangementer, der forestås af sognets præster og/eller menighedsråd. Organisten har fortrinsret på øvelokaler til kirkens børne- og pigekor. Endvidere kan sognehuset bruges til menighedsarbejde, der opfattes som kirkeligt.
  Brugsretten, gælder kun anerkendte kristne trossamfund, der arbejder på folkekirkens grundlag.
 1. Sognehuset kan udlejes – fortrinsvis til lokale foreninger og grupper, til arrangementer af kirkelig, kulturel eller folkelig karakter, som tidsmæssigt kan indpasses i den almindelige arbejdsrytme. Arrangementer, der ikke dækkes af denne karakteristik, skal der i hvert enkelt tilfælde søges om tilladelse til hos menighedsrådet.
  Fortløbende arrangementer skal ligeledes godkendes af menighedsrådet.

 1. Sognehuset kan ikke udlejes til private eller erhvervsmæssige sammenkomster (jf. dog pkt. 8 vedr. kurser). Undtaget herfra er mindesammenkomster efter begravelser og receptioner i forbindelse med kirkelige handlinger i Mølholm eller andre kirker.
 1. Henvendelse om benyttelse af sognehuset skal ske til kirkekontoret. Kirkekontoret formidler kontakt til kirketjener og evt. kaffeværtinde ved mindesamvær.
  Kirkekontoret har i samarbejde med kaffeværtinden, ansvar for aftaler med hensyn til traktement og pris for mindesamvær.


Vedtaget på menighedsrådsmødet den 13. oktober 2016.