Brænde sælges 375,-/m3 inkl. moms 1 m stykker ved fast vej

Brænde sælges

 

375,-/m3 inkl. moms
1 m stykker ved fast vej.

Henvendelse 29 29 21 63

 

Kirkegården

Om kirkegården

Ved indgangen til Mølholm Kirkegård står en stor granitsten, der fortæller, at kirkegården blev anlagt i 1948. Forhistorien er, at der i 1940'erne var en stigende interesse og ønske hos lokalbefolkningen i Mølholm om at få egen kirkegård og helst også et kapel. Man hørte til Vinding Sogn, men havde ikke nogen naturlig tilknytning til landsbyen, der lå mere end 3 km. borte. En opgørelse fra 1949 viser, at af Vinding Sogns 2.933 indbyggere boede kun en ¼ i det gamle Vinding resten i Mølholm-området.

Der blev nedsat et udvalg til at undersøge sagen nærmere samt at finde et egnet område. En åben mark ved Niels Skousvej omgivet af fredet bøgeskov blev udset, men i første omgang afslog ejeren godsejer Niels Skou at sælge til menighedsrådet. Efter et par år nåede man imidlertid frem til aftale om køb, og prisen blev fastsat til 41.825 kr. Så mange penge rådede man slet ikke over, så sagen så sort ud. Der hændte nu det besynderlige, at en dag i juni 1945 dukkede der et bud op hos politikommissær Lustrup, der var formand for udvalget. Budet medbragte en anonym pakke med sejlgarn omkring. Indholdet viste sig at være nøjagtig den sum penge, der skulle til for at erhverve jordstykket, og afsenderen angav sig blot som en "tidligere Mølholmbeboer". At dette skete i pengeombytningens tid gør vel kun sagen mere gådefuld !

Kirkegården blev taget i brug i 1948, da spillemand Frederik Iversen som den første blev begravet der. Frederik Iversen, som boede i Mølholm, er kendt af mange for sin spillemandsmusik og ikke mindst sit musikstykke Trædballehus.

Mølholm Kirkegård er siden blevet udvidet to gange, så det samlede areal nu er på 4,5 hektar, heraf er 0,9 hektar fredskov. I 1983 købte Menighedsrådet Stampeskoven med et areal på 8,5 hektar fredskov. Ved købet sikrede man således, at kirkegården altid vil kunne bevare det særpræg at være omkranset af et skovområde.

Den orkanagtige storm i december 1999 udrettede stor skade på kirkegården. Flere af de meget gamle bøgetræer blev stormens bytte. Birkealleen led også så stor skade, at den måtte ryddes. Til erstatning blev der ned langs midteraksen og på sidestierne plantet rønnetræer.

I efteråret 2004 er området ved "De anonymes" gravplads blev nyindrettet. Der er rejst et trækors af massivt egetømmer, der med tiden af vejrliget vil patinere, så det kommer til at fremstå gråt/hvidligt. Arealet, hvor man kan lægge de daglige blomsterbuketter, er formet som et relativt stort kvadrat med chaussesstenbelægning, hvis bagkant er udformet sådan, at det danner et bed tilplantet med lavendler. To teaktræsbænke er på forpladsen placeret således, at man ser mod korset og "De anonymes" plæne, umiddelbart foran disse bænke er der to kummer, hvor der ligeledes er plantet lavendel.

Kontakt